« »
Foto: Matthias Horn
The image shows: Kathleen Morgeneyer (Nina Mikhailovna Zarechnaya), Christoph Franken (Semyon Semyonovich Medvedenko)
Foto: Matthias Horn
The image shows: Kathleen Morgeneyer (Nina Mikhailovna Zarechnaya), Jirka Zett (Konstantin Gavrilovich Treplyov)
Foto: Matthias Horn
The image shows: Przemek Zyborski, Ben Clark, Corinna Harfouch (Irina Nikolayevna Arkadina), Kathleen Morgeneyer (Nina Mikhailovna Zarechnaya), Simone von Zglinicki (Polina Andryevna), Christoph Franken (Semyon Semyonovich Medvedenko), Christian Grashof (Peter Sorin), Peter Pagel (Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor), Bernd Stempel (Ilya Afanasyevich Shamrayev)
Facebookshow image galery

The Seagull (Die Möwe)

back